plde

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

Lex Est Quod Notamus
www.bip.gov.pl

ZADANIA NOTARIATU (NOTARIUSZY)

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne).
Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię, a w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jednocześnie na notariuszu ciąży obowiązek obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy dokonywaniu czynności notarialnych.

W ramach swoich działań notariusz obowiązany jest:

 • czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne;
 • udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej;
 • odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem;
 • zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (po zarejestrowaniu w rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną mają moc równą postanowieniom sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku),
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza poświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Magdalena Orłowska2012-09-25 12:12
Ostatnia zmiana:Magdalena Orłowska2012-10-31 09:21
Publikacja:Magdalena Orłowska2012-09-25 12:12
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.